Unieważnienie certyfikatu

Subskrybent lub organizacja, której dane zawarte są w certyfikacie, może w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny unieważnić certyfikat. W uzasadnionych przypadkach może to zrobić również Centrum Certyfikacji Kluczy.

Jeśli chcesz unieważnić bądź zawiesić swój certyfikat:

  • wejdź na stronę WWW do unieważniania i zawieszania certyfikatów (operacja wymaga wpisania “hasła do unieważnienia”), albo
  • przyślij pismo z prośbą o unieważnienie bądź zawieszenie certyfikatu, na adres rev@cencert.pl, podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym, albo
  • przyślij, pocztą tradycyjną, podpisany oryginał pisma z prośbą o unieważnienie bądź zawieszenie certyfikatu, na adres “Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa.

Pismo (elektroniczne bądź tradycyjne) musi zawierać dane osoby dokonującej unieważnienia, w tym adres email, oraz dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację certyfikatu, którego dotyczy.

Organizacja, której dane są zapisane w certyfikacie, może jedynie unieważnić certyfikat, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, poprzez przysłanie pisma elektronicznego (podpisanego podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną) bądź tradycyjnego.

Subskrybent, który chce przywrócić ważność swojego certyfikatu po zawieszeniu, może tego dokonać analogicznie do sposobów opisanych powyżej – poprzez przysłanie pisma elektronicznego (podpisanego podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną) bądź tradycyjnego.
Przywrócenie ważności może być wykonane jedynie w okresie 7 dni od zawieszenia (liczy się czas zatwierdzenia operacji przywrócenia ważności w systemie informatycznym przez Inspektora ds. rejestracji). Po upływie 7 dni od zawieszenia certyfikat jest unieważniany.