Podpis elektroniczny do JEDZ

Podpis elektroniczny a Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Wielu Przedsiębiorców zastanawia się czym jest i kogo dotyczy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz jak ma się do tego e-podpis do JEDZ?
Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (popularnie nazywany JEDZ) to standardowy, ujednolicony formularz dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne. Progi te są różne w zależności od przedmiotu zamówienia oraz rodzaju zamawiającego.

Wspomniane progi określone są w:

  • Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej,
  • Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej.

Udział w zamówieniach publicznych wymaga przesyłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) podpisanego elektronicznie z użyciem kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny). Oznacza to konieczność wykorzystania takiego narzędzia jak podpis elektroniczny do JEDZ. Obowiązek ten wynika z nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., a obowiązuje od 18 kwietnia 2018. Wypełniając formularz do JEDZ e-podpis będzie nieodzownym narzędziem.

Warto także zapoznać się z instrukcją składania dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w tym narzędzia takiego jak podpis elektroniczny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Wyjaśnić należy, że jednym z dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej służących składaniu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia w formie JEDZ jest poczta elektroniczna. Oczywiście niezbędny do tego jest podpis elektroniczny do JEDZ.

Złożenie JEDZ przez wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W świetle przepisów JEDZ powinien być wysyłany pocztą elektroniczną z wykorzystaniem e-podpisu.