ZUS

Podpis elektroniczny kwalifikowany w kontaktach z ZUS

W kontaktach z ZUS można wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik.

Program Płatnik umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Program jest bezpłatny.

 

Główne funkcje programu Płatnik wyglądają następująco:

  • automatyczna aktualizacja
  • synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS
  • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów
  • import danych z systemów kadrowo-płacowych
  • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
  • automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego

Podstawa prawna funkcjonowania programu Płatnik

Program Płatnik spełnia wymogi ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2495).

Program Płatnik jest bezpieczny. Został zabezpieczony przed nieuprawnionym pobraniem danych z bazy ZUS. W celu synchronizacji danych wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny uprawnionego użytkownika.

Program wraz z instrukcją instalacji można pobrać bezpośrednio ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Link dostępny jest tutaj