Podpis elektroniczny do KRS

Podpis elektroniczny a sprawozdanie finansowe w KRS

Ten sposób rejestracji sprawozdań jest już wymagany ustawowo. Wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek składania sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej. Nieodzowny do tego jest podpis kwalifikowany, aby sprawozdanie do KRS zostało złożone we właściwy sposób. Można także zrobić to z profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania, przyjęte przez organ nadzorczy, powinny być podpisane przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, której numer PESEL jest ujawniony w KRS.

Pamiętaj, że jeśli chcesz złożyć do KRS roczne sprawozdanie finansowe albo poinformować, że twoja spółka nie ma obowiązku jego sporządzenia możesz to zrobić tylko przez Internet. W tym przypadku podpis elektroniczny do złożenia sprawozdania KRS jest nieodzowny.

Warto wiedzieć, że Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatnie narzędzieAplikację e-Sprawozdania Finansowe, do tworzenia sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Korzystając z tej aplikacji możesz mieć pewność, że plik sprawozdania finansowego będzie wygenerowany w wymaganym formacie i zgodnie z wymaganymi strukturami logicznymi, zatem podpis elektroniczny do KRS zostanie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.

Postać elektroniczna jest obowiązkowa także dla następujących innych dokumentów wykorzystywanych podczas prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. sprawozdanie z działalności;
  2. sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
  3. opinia biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego;
  4. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej;
  5. sprawozdanie z działalności jednostki dominującej;
  6. skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Powyższe dokumenty należy przygotować w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego i podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Jeśli masz wątpliwości jak sporządzić sprawozdanie finansowe, zachęcamy, abyś skorzystał z informacji na Portalu Podatkowym, w tym z odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-Sprawozdań.